Δήμος Φαιστού: Συνεδριάζει σήμερα δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο

  07 July, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Φαιστού: Συνεδριάζει σήμερα δια ζώσης το Δημοτικό Συμβούλιο

Στις 8 το απόγευμα

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των 
άρθρων 72, 74 & 75 του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-06-2010 τ. Α’) όπως αυτά τροποποιήθηκαν από 
τους Νόμους 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018 και 4623/2019  ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019 και ισχύουν 
σήμερα, σας προσκαλεί σε έκτακτη δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών (παρ. 1, άρθρο 
10, ΦΕΚ 55/Α’/11-03-2020, Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και Αριθμός Εγκυκλίου 40 – Α.Π.: 
20930/31-03-2020 με ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ του Υπουργείου Εσωτερικών), στις Μοίρες και στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Φαιστού την 07-07-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 
20:00 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: 
 
Το 1ο θέμα θεωρείται κατεπείγον επειδή λόγω κορωνοϊού το έγγραφο  από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ηρακλείου για την αποστολή της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με 
την επαναλειτουργία παρατήματος Νηπιαγωγείου Πόμπιας με έδρα τα Πηγαίδάκια ήρθε στο Δήμο 
στις 19 -6-2020. 
Το 2ο θέμα θεωρείται κατεπείγον επειδή λόγω κορωνοϊού έμειναν πίσω οι διαδικασίες για την 
παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας  και  θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία  έως και 
15-7-2020.  
 
                          Εισηγητής   Αντιδήμαρχος  κ.Αρμουτάκη-Ροδουσάκη  Βασιλεία 
1. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση επαναλειτουργίας του 
παραρτήματος Νηπιαγωγείου Πόμπιας με έδρα τα Πηγαϊδάκια για το σχολικό έτος 
2020-2021. 
 
                            Εισηγητής   Αντιδήμαρχος  κ.Φανουράκη   Στυλιανή 
 
2.Απευθείας παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας όχθης και 
παρόχθιας ζώνης. 
 
 
                                                                           Ο  Πρόεδρος  Δ.Σ.  
 
                                                                       Ανδριγιαννάκης  Γρηγόριος
 

 

  07 July, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ