Αγρότες: Αλλαγές στη διαδικασία ένταξης/απένταξης από το ειδικό καθεστώς

  19 January, 2024 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Αγρότες: Αλλαγές στη διαδικασία ένταξης/απένταξης από το ειδικό καθεστώς

Αλλαγές στη διαδικασία ένταξης στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ειδικό καθεστώς αγροτών) φυσικών προσώπων που ξεκινούν να ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και υπηρεσίες και επιθυμούν την ένταξή τους σε αυτό, όσο και η διαδικασία απένταξής τους από αυτό, καθορίζεται με απόφαση της ΑΑΔΕ.

Δυνατότητα υποβολής δήλωσης για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή την απένταξη από αυτό έχουν τα πρόσωπα, τα οποία πρόκειται να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή επιθυμούν να απενταχθούν από αυτό. Η σχετική δήλωση δύναται να υποβληθεί και από λογιστές και λογιστικά γραφεία, τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους αγρότες μέσω της ενότητας «Εξουσιοδοτήσεις» στη ψηφιακή πύλη myAADE.

Η διαδικασία υποβολής δήλωσης για την ένταξη στο/απένταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών γίνεται με ηλεκτρονική μέθοδο μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων

Η διαδικασία υποβολής δήλωσης

Η διαδικασία υποβολής δήλωσης για την ένταξη στο/απένταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών γίνεται με ηλεκτρονική μέθοδο μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, με τη χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που οφείλουν να έχουν τα δικαιούχα πρόσωπα για την πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Με την είσοδο στην εφαρμογή για την υποβολή της δήλωσης ο δηλών μεταβαίνει στη σελίδα «Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου», όπου υπάρχει η επιλογή «Ειδικό Καθεστώς Αγροτών» και επιλέγοντάς την εισέρχεται στη νέα ψηφιακή εφαρμογή όπου μπορεί να υποβάλει τη σχετική δήλωσή του καθώς και να δει τις δηλώσεις που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στο παρελθόν για ένταξη στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή απένταξη από αυτό.

Με την επιλογή «Υποβολή Δήλωσης» στην οθόνη της σελίδας «Ειδικό Καθεστώς Αγροτών» εμφανίζονται προσυμπληρωμένα τα πεδία με τα στοιχεία του δηλούντος (ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ./Επώνυμο/Όνομα/Επώνυμο πατέρα/ Πατρώνυμο/Στοιχεία ταυτοποιητικού εγγράφου/Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας-έδρας/Στοιχεία επικοινωνίας) και ο δηλών επιλέγει τον Δήμο μόνιμης κατοικίας/έδρας. Στην περίπτωση που τα στοιχεία διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας που είναι καταχωρημένα στο Φορολογικό Μητρώο καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας δεν είναι ορθά, ο δηλών οφείλει πρώτα να προβεί στην επικαιροποίησή τους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE και έπειτα να εισέλθει εκ νέου στην εφαρμογή.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Η δήλωση λαμβάνει μοναδικό αριθμό και μπορεί να εκτυπωθεί από την επιλογή «Υποβληθείσες Δηλώσεις».

Πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις

Η δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς αγροτών υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ως ημερομηνία ένταξης θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης, με εξαίρεση την περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ορίζεται με αυτήν ως ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς αγροτών η 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί παραστατικά προς το φυσικό πρόσωπο από άλλους υποκείμενους στον φόρο κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Η δήλωση απένταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών υποβάλλεται οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ως ημερομηνία απένταξης από το ειδικό καθεστώς αγροτών θεωρείται είτε η ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης, είτε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζεται στη δήλωση και ανατρέχει σε προγενέστερο χρόνο υπό την προϋπόθεση ότι:

Ο δηλών αγρότης ειδικού καθεστώτος δεν έχει λάβει επιδοτήσεις για το έτος που ζητά την απένταξη και εφεξής,
δεν έχουν εκδοθεί παραστατικά στο όνομά του από άλλους υποκείμενους στον φόρο σε ημερομηνία μεταγενέστερη της δηλωθείσας ημερομηνίας απένταξης και
ο δηλών αγρότης δεν έχει λάβει επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’αποκοπή συντελεστή για το έτος που ζητά την απένταξη και εφεξής.

 

Δείτε επίσης

Σχετικά άρθρα

  19 January, 2024 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα