«Ανοίγουν» 5.000 θέσεις εργασίας σε Δημόσιους φορείς για ηλικίες άνω των 55 – Ποιοι συμμετέχουν

  09 November, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
«Ανοίγουν» 5.000 θέσεις εργασίας σε Δημόσιους φορείς για ηλικίες άνω των 55 – Ποιοι συμμετέχουν

Την ευκαιρία να βρουν θέση σε φορείς του Δημοσίου, όπως Δήμους, Περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία ή Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας θα έχουν χιλιάδες άνεργοι που η ηλικία τους ξεπερνά τα 55 χρόνια. Μάλιστα, όσοι φορείς τους προσλάβουν θα επιχορηγηθούν μέχρι του ποσού των 750 ευρώ και για διάστημα που μπορεί να αγγίξει έως και τους 24 μήνες, για να «καλύψουν» τον μισθό τους. Έχει προηγηθεί η πρόσληψη 15.000 ανέργων και τώρα η σχετική δράση επεκτείνεται και βελτιώνεται.

Το εν λόγω πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης «ανοίγει» λοιπόν άλλες 5.000 επιδοτούμενες θέσεις εργασίας και μάλιστα με πιο «χαλαρά» κριτήρια δίνοντας την δυνατότητα σε περισσότερους ανέργους να βρουν μια θέση εργασίας.

Ποιοι άνεργοι έχουν δικαίωμα σε θέσεις εργασίας

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω, επεκτείνεται με 5.000 νέες προσφερόμενες θέσεις, συνολικού προϋπολογισμού 117 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για τη στήριξη των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας, που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μετά την κάλυψη των 15.000 θέσεων, που είχαν διατεθεί αρχικά, το πρόγραμμα επεκτείνεται και βελτιώνεται με τις εξής ρυθμίσεις:

Δυνητικοί ωφελούμενοι πλέον ορίζονται όλοι οι άνεργοι, ηλικίας 55 ετών και άνω και απαλείφεται η προϋπόθεση της μακροχρόνιας εγγεγραμμένης ανεργίας (12+ μήνες), που ίσχυε έως τώρα.
Μπορούν να συμμετάσχουν ωφελούμενοι που έχουν ξεπεράσει το ηλικιακό όριο των 67 ετών και δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης.
Εντάσσονται στο πρόγραμμα ως δικαιούχοι και οι επτά ενιαίες αποκεντρωμένες διοικήσεις.

Το πρόγραμμα έχει ενισχυθεί και βελτιωθεί ήδη δύο φορές και, πλέον, με την αύξηση των 5.000 θέσεων, θα έχει προσφέρει συνολικά 20.000 θέσεις εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαία.

Ποιοι φορείς συμμετέχουν στο πρόγραμμα

 Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι έχει ενταχθεί πλήθος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, (όπως δήμοι, Περιφέρειες, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας κ.λπ.) στο σύνολο της επικράτειας.

Ειδικότερα:

Δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με την περ. α` της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143) και ειδικότερα: α) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010 (Α΄87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
Δεν εντάσσονται: α. Οι επιχειρήσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών) που δεν ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. β. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημοσίου χαρακτήρα και σκοπού, που «εξήλθαν» από τον δημόσιο τομέα, με νομοθετική ρύθμιση, ή όσα ρητά εξαιρέθηκαν, κατά τη σύστασή τους, από αυτόν. γ. Οι ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου που εξ υπαρχής δεν υπήχθησαν στο δημόσιο τομέα, καθώς και τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), που «εξήλθαν» από τον δημόσιο τομέα, αν και οι δημόσιες αρχές ασκούν σε αυτές, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή. δ. Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών γενικότερου οικονομικού συμφέροντος, οι οποίες εξήλθαν από τον έλεγχο του Δημοσίου ή ουδέποτε υπήχθησαν σε αυτόν και δεν αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις. ε. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη δημόσιου χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διεθνούς χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα), τα οποία ασκούν έργο γενικότερης σημασίας και για τα οποία εκδηλώνεται η άσκηση του δικαιώματος εποπτείας του κράτους. στ. Οι ακόλουθες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι οποίες ευρίσκονται εκτός του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 και το άρθρο 15 του ν. 3429/2005 (Α΄314): αα. Οι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες, εφόσον το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής. ββ. Οι συνδεδεμένες, με τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες. γγ. Οι ανώνυμες εταιρείες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έναρξης διαδικασιών αποκρατικοποίησης. ζ. Επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί σε βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη. η. Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1407/2013, εφόσον αιτούνται χρηματοδότησης με βάση το καθεστώς ενίσχυσης de minimis. θ. Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε τομείς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΓΚΑΚ 651/2014 εφόσον αιτούνται χρηματοδότησης μέσω του ΓΚΑΚ 651/2014. ι. Οι επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγούμενων ως εποχικό προσωπικό τους. ια. Οι προβληματικές επιχειρήσεις (βλ. Παράρτημα Ι ), με εξαίρεση επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με την 10 περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ΓΚΑΚ , εφόσον αιτούνται χρηματοδότησης μέσω του ΓΚΑΚ 651/2014. Προκειμένου μία επιχείρηση να υπαχθεί στο πρόγραμμα εφόσον αιτείται χρηματοδότησης μέσω του ΓΚΑΚ 651/2014, πρέπει να υποβάλλει: αα. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή του δικαιούχου που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι του ΓΚΑΚ: – είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, – είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση να βεβαιώνεται ότι τα τελευταία δύο έτη: – ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5, – ο δείκτης κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

 

  09 November, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα