Δήμος Φαιστού: Συνεδριαζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

  01 October, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Φαιστού: Συνεδριαζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση σύγκλησης 16ης έκτακτης (δια περιφοράς) συνεδρίασης

Αναλυτικά η ανακοίνωση:


Σας προσκαλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, την  01-10-2020 ημέρα Πέμπτη  και 
από ώρα 09:00 έως 13:00, προκείμενου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στο θέμα το οποίο 
θα αναφερθεί παρακάτω. 
 
Η αναγκαιότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου 
την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής  και ασφάλειας, εντάσσουν το δήμο 
σε καθεστώς  υγειονομικής επιτήρησης, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών 
φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας. 
Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, λόγος που δικαιολογεί 
την απουσία τους. 
Ο λόγος της έκτακτης κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η ανάγκη για 
άμεση επίσπευση διαδικασιών νομικού χαρακτήρα την οποία και αιτήθηκε ως υπερεπείγουσα ο 
Νομικός Σύμβουλος του Δήμου και αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή. 
Επίσης υπάρχει ανάγκη για άμεση λήψη απόφασης ώστε να προλάβουν να κινηθούν οι σχετικές 
διαδικασίες παραίτησης, με την κατάθεση και επίδοση σχετικού δικογράφου στους αντίδικους, πριν τη 
δημοσίευση του σχετικού προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Σε  εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού 
Περιεχομένου αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού  και  τις υπ'αριθμ.πρωτ. 
18318/13-03-2020  και 20930/31-03-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
τη σύγκληση των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα λήψης μέτρων 
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, προκρίνεται  η συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Φαιστού  να  μην  γίνει  διά ζώσης  αλλά  δια  περιφοράς με τη διαδικασία των 
διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 1 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ. 1 του ν. 4635/2019. Στο παραπάνω θέμα της συνεδρίασης 
οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  ψηφίσουν  όπως  εάν  ήταν  ψηφοφορία  διά  ζώσης, με  
έγκριση  ή  όχι  επί του θέματος που αναγράφεται στην πρόσκληση  ή  αποχή, με  μόνη  
διαφορά  ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υπό τις παρούσες 
δύσκολες συνθήκες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα  κίνδυνο υγείας. 
 
1. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στις υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού, 
προς το email του  Δήμου Φαιστού   
γραφείο Προέδρου ΔΣ  mail.: [email protected] 
 
2. Με  sms από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στις υπηρεσίες  
του  Δήμου Φαιστού, προς τα κινητά  του  Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Γραμματέα 
του Δημοτικού  Συμβουλίου. 
3. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτηση τους επί των θεμάτων το 
ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση 
και περισσότερων του ενός συμβούλων  και να σταλεί με fax  στον  αριθμό  2892024105 του 
Δήμου Φαιστού.(υπεύθυνες δηλώσεις από δημοτικούς Συμβούλους θα γίνονται δεκτές). 
 
                         Εισηγητής   Δήμαρχος  κ.   Νικολιδάκης   Γρηγόριος 
1.Παραίτηση από τις ήδη ασκηθείσες εφέσεις όπου αυτές έχουν ασκηθεί αλλά και από την 
μελλοντική άσκηση έφεσης σε όποια απόφαση υπάρχει ακόμα δικαίωμα άσκησης τέτοιας 
ώστε οι υποθέσεις αυτές να τελεσιδικήσουν άμεσα προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα 
πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών για έργα και προμήθειες. 
 
Η ψηφοφορία δύναται να ξεκινήσει την 01/10/2020 από ώρα 09:00 και θα έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι και ώρα 13:00.  
 
 Μετά το πέρας  της ώρας  αυτής  καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψιν. Οι  αποφάσεις  που  
θα  ληφθούν  θα ανακοινωθούν  στο  σώμα  στην  πρώτη συνεδρίαση  μετά  τη λήξη των 
μέτρων αποφυγής του κορωνοϊού.   
Επιπροσθέτως  και προς διευκρίνιση σας για την ομαλή  ολοκλήρωση της διαδικασίας σας 
κάνουμε γνωστά τα παρακάτω: 
      Τόσο οι επικεφαλής όσο και κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει την διακριτική ευχέρεια  να 
υποβάλει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο διευκολύνεται τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήματα 
ή και προτάσεις επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση. 
 
Μπορείτε να απευθύνεστε από  τη λήψη  της παρούσης (σήμερα 30/09/2020 ) και μέχρι την   
01/10/2020 και ώρα 13:00 στα παρακάτω τηλέφωνα  ή email  
 

 

  01 October, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα