Δήμος Γόρτυνας: Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

  21 May, 2024 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Γόρτυνας: Ξεκινούν οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

Ο Δήμος Γόρτυνας ενημερώνει τους δημότες του ότι ξεκινάει η διαδικασία 
υποβολής αιτήσεων  Εγγραφής – Επανεγγραφής για τον Βρεφικό και τους 
Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου (Μετοχίων της Δ.Ε. Ρούβα,  Πρεβελιανών 
της Δ.Ε. Αγίας Βαρβάρας,  Ασημίου της Δ.Ε. Κόφινα), για το σχολικό έτος 
2024- 2025. 
Οι    αιτήσεις    θα    υποβάλλονται    από    την  Τετάρτη    22  Μαΐου    έως    και 
την    Παρασκευή    14    Ιουνίου    2024 κατόπιν συνεννόησης (ραντεβού), με 
τις υπεύθυνες υπαλλήλους των Σταθμών, ως εξής: 
 
∙Για τον Βρεφικό Σταθμό Μετοχίων: τηλέφωνο για ραντεβού  και 
πληροφορίες   2894041060 
 
∙ Για τον Παιδικό Σταθμό Μετοχίων: τηλέφωνο για ραντεβού  και 
πληροφορίες   2894041309 
 
∙Για τον Παιδικό Σταθμό Πρεβελιανών: τηλέφωνο για ραντεβού  
και πληροφορίες   2894022257 
 
∙Για τον Παιδικό Σταθμό Ασημίου: τηλέφωνο για ραντεβού  και 
πληροφορίες   2893032517 
 
Στον Βρεφικό Σταθμό  θα φιλοξενηθούν παιδιά που κατά την  ημερομηνία 
έναρξης της λειτουργίας του (01/09/2024) θα έχουν συμπληρώσει την 
ηλικία των 6 μηνών. 
Στους Παιδικούς Σταθμούς θα φιλοξενηθούν παιδιά που κατά την  
ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας τους (01/09/2024) θα έχουν 
συμπληρώσει την ηλικία των 2,5 ετών. 
 
Σημειώνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε επανεγγραφές και σε παιδιά 
 εργαζόμενων γονέων.  
 
Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του 
Δήμου Γόρτυνας στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα 
εγγραφής εκείνων που διαμένουν σε όμορο Δήμο αν υπάρχει κενή θέση ή 
αν με την εγγραφή τους εξυπηρετείται οξυμένη κοινωνική ανάγκη των 
γονέων, η οποία αιτιολογείται επαρκώς από τους ενδιαφερόμενους γονείς. 
 
Την ευθύνη υποβολής των αιτήσεων θα έχουν αποκλειστικά οι γονείς ή οι 
έχοντες την επιμέλεια των τέκνων. 
 
Τα οριστικά αποτελέσματα των Εγγραφών – Επανεγγραφών θα 
ανακοινωθούν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών» του Ε.Σ.Π.Α. 
 
Δικαιολογητικά Εγγραφής – Επανεγγραφής για το 
Σχολικό Έτος 2024-2025 
∙Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού 
∙Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
α) Για ορφανά παιδιά, ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα εάν αυτό 
δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
β) Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο του διαζευκτήριου ή σε 
περίπτωση διάστασης αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής 
ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και 
δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού 
γ) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος ΑμεΑ (πατέρας-μητέρα-
 παιδιά) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής 
∙Βεβαίωση εργοδότη όταν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι 
∙Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,ΟΤΕ κλπ) 
από τον οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας των γονέων 
∙Βεβαίωση παιδιάτρου ότι το παιδί είναι υγιές και πλήρως 
εμβολιασμένο. 
∙Ατομική Κάρτα Υγείας Παιδιού - Βεβαίωση γιατρού για την καλή 
σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού (Οι    ενδιαφερόμενοι    γονείς 
μπορούν     να     την     προμηθευτούν     σε     συνεννόηση     με     τις     υπεύθυνες 
υπαλλήλους     ή     να     την     εκτυπώσουν     από     την     ιστοσελίδα     του     Δήμου 
www . gortyna . gov . gr    και   να   την   προσκομίσουν   συμπληρωμένη). 
∙Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τα εμβόλια 
που προβλέπονται κάθε φορά, ανάλογα με την ηλικία του. 
∙Βεβαίωση αρμόδιας Στρατολογικής Αρχής, εφόσον πρόκειται για 
στρατευμένο γονέα 
∙Για γονέα φοιτητή, απαιτείται βεβαίωση φοίτησης από την σχολή 
του 
∙Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή 
εκκαθαριστικό εφορίας του τρέχοντος οικονομικού έτους 
∙Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των 
προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η 
 άδεια μόνιμης παραμονής στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται 
από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις 
∙Για την εγγραφή παιδιών Δημοτικών Υπαλλήλων (του Δήμου), 
απαιτείται επιπλέον βεβαίωση από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Διοικητικής Μέριμνας ότι εργάζονται στον Δήμο, με ημερομηνία 
μεταγενέστερη από την ημερομηνία της ανακοίνωσης 
∙Για ανέργους γονείς, απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον 
ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ 
∙Για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, απαιτείται 
βεβαίωση   ασφαλιστικού   φορέα ότι είναι ασφαλισμένοι 
∙Για εργαζόμενους σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου, 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το 
ωράριο εργασίας, τα καθήκοντά τους και να είναι υπογεγραμμένη και 
σφραγισμένη από την επιχείρηση 
∙Για ξενοδοχοϋπάλληλους, απαιτείται βεβαίωση εργοδότη ή 
αναγγελία πρόσληψης του ΟΑΕΔ 
∙Αν κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού 
εκκενωθεί μια θέση, τότε επιλέγεται παιδί από τις αιτήσεις που έχουν 
ήδη υποβληθεί και, κατ’ εξαίρεση, αν κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατόν να 
εισαχθεί και παιδί που υπέβαλε αίτηση μετά την λήξη της προθεσμίας 
των αιτήσεων 
∙Αίτηση εγγραφής του γονέα ή κηδεμόνα (Οι     ενδιαφερόμενοι 
 γονείς    μπορούν    να    την    προμηθευτούν    σε    συνεννόηση    με    τις    υπεύθυνες 
υπαλλήλους). 
∙Υπεύθυνη δήλωση των γονέων περί αποδοχής των όρων του 
κανονισμού λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού (Οι     ενδιαφερόμενοι 
γονείς    μπορούν    να    την    προμηθευτούν    σε    συνεννόηση    με    τις    υπεύθυνες 
υπαλλήλους). 
∙Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από τον γονέα 
ή άλλο πρόσωπο το οποίο υποδεικνύει ο ίδιος, με βεβαίωση του 
γνήσιου της υπογραφής τους (Οι    ενδιαφερόμενοι    γονείς    μπορούν    να 
την   προμηθευτούν   σε   συνεννόηση   με   τις   υπεύθυνες   υπαλλήλους). 
∙Έντυπο συγκατάθεσης των γονέων για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων του παιδιού τους (Οι 
ενδιαφερόμενοι    γονείς    μπορούν    να    την    προμηθευτούν    σε    συνεννόηση 
με   τις   υπεύθυνες   υπαλλήλους). 
∙Σε περίπτωση επανεγγραφής νηπίων την επόμενη χρονιά, απαιτείται αίτηση 
επανεγγραφής και απαιτούνται όλα    τα    παραπάνω    δικαιολογητικά,    πλην        της    ληξιαρχικής 
πράξης    ή    πιστοποιητικού    γέννησης    του    νηπίου. (Οι    ενδιαφερόμενοι    γονείς    μπορούν    να    την 
προμηθευτούν   σε   συνεννόηση   με   τις   υπεύθυνες   υπαλλήλους). 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
 
Η Εγγραφή και Επανεγγραφή των παιδιών στον Βρεφικό και στους Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου Γόρτυνας δεν θα είναι δυνατή με ελλιπή 
δικαιολογητικά ή χωρίς να έχει γίνει ο υποχρεωτικός εκ του νόμου 
εμβολιασμός των παιδιών. 
 
  ΠΡΟΣΟΧΗ:    ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ    ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ    ΓΙΑ    ΤΗΝ    ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ    ΤΩΝ    ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΣΤΟΥΣ         ΣΤΑΘΜΟΥΣ         ΤΟΥ         ΔΗΜΟΥ         ΓΟΡΤΥΝΑΣ        ΕΙΝΑΙ        ΝΑ        ΕΧΕΙ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ       ΕΓΓΡΑΦΗ/ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ      ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ      ΑΠΟ      ΤΗΝ 
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ   ΤΟΥ      Ε.Σ.Π.Α.  

 

  21 May, 2024 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα