Δημόσιο: Έτσι θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες εν μέσω καύsvna

  11 June, 2024 ΑΡΘΡΑ
Δημόσιο: Έτσι θα λειτουργήσουν οι υπηρεσίες εν μέσω καύsvna

Εγκύκλιο για τον τρόπο που θα λειτουργήσουν από σήμερα, Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 έως και την Πέμπτη 13 Ιουνίου οι υπηρεσίες του δημοσίου  τομέα για τους πολίτες αλλά και οι εργαζόμενοι εν μέσω καύσωνα εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σημειώνεται δε πως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου οφείλουν να παρέχουν αδιαλείπτως τις υπηρεσίες τους στους πολίτες και να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία τους. Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, αλλά και για την προστασία της υγείας τους, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί κατά τις ώρες αιχμής του καύσωνα, θα πρέπει να επαναπρογραμματιστούν με μέριμνα των υπηρεσιών.

Ενώ όσον αφορά στον τρόπο που θα εργαστούν οι  δημόσιοι υπάλληλοι το διάστημα αυτό επισημαίνεται πως  όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες προβλέπεται η εφαρμογή τηλεργασίας. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, τότε μπορούν να μην προσέλθουν στην υπηρεσία τους κάνοντας χρήση ειδικής άδειας. Η υπαγωγή τους στις ευπαθείς ομάδες διαπιστώνεται βάσει των σχετικών στοιχείων που τηρούνται ήδη για τον υπάλληλο ή σε συνεργασία με τον Ελεγκτή Ιατρό της Υπηρεσίας ή τον ιατρό εργασίας ή κατόπιν προσκόμισης από τον ίδιο τον υπάλληλο σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, από την οποία να προκύπτει η πάθηση.

Η εγκύκλιος

Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Α.Η λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών-εξυπηρέτηση κοινού

Για τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί κατά τις ώρες αιχμής του καύσωνα (12.00-17.00), δύναται, κατόπιν αιτημάτων των πολιτών, να επανεκτιμηθεί η
πραγματοποίησή τους προς αποφυγή της ταλαιπωρίας και προς προστασία της υγείας αυτών. Στην περίπτωση αυτή οι δημόσιες υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται να επαναπρογραμματίσουν νέο ραντεβού ή να τους εξυπηρετήσουν άμεσα ακόμα και χωρίς ραντεβού, εφόσον τίθεται θέμα υπέρβασης προθεσμιών, σε άλλη ώρα της ίδιας ημέρας ή σε άλλη ημέρα εκτάκτως.
Δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η θερινή περίοδος και έχουν ήδη προγραμματιστεί οι καλοκαιρινές άδειες του προσωπικού ή το προσωπικό ενδεχομένως τελεί ήδη σε κανονική άδεια, κατά την επιλογή των μέτρων προστασίας της υγείας των υπαλλήλων καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού να σταθμίσουν, το πλέον πρόσφορο μέτρο που θα διασφαλίζει τόσο την επαρκή στελέχωση της Υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών όσο και την προστασία της υγείας των υπαλλήλων
Όσον αφορά τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων, υπενθυμίζεται η δυνατότητα εφαρμογής της τηλεδιάσκεψης προς αποφυγή των μετακινήσεων.
Ο ελεγκτής ιατρός της Υπηρεσίας, όπου υπάρχει, ή ο ιατρός εργασίας καλούνται να παράσχουν κάθε αναγκαία οδηγία προς τους εργαζομένους καθώς και να είναι σε ετοιμότητα για την παροχή άμεσης βοήθειας, εφόσον παραστεί ανάγκη.

Β. Μέριμνα για την προστασία της υγείας των υπαλλήλων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Στις υπηρεσίες, των οποίων η έδρα είναι σε περιοχή, όπου θα επικρατήσουν θερμοκρασίες ίσες ή μεγαλύτερες των 40οC, τις ως άνω ημέρες και αρχής γενόμενης από  σήμερα Τρίτη, 11/6/2024, καλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού να προβούν στην διευκόλυνση των υπαλλήλων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ειδικότερα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού καλούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους αυτούς κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τις επίμαχες ημέρες, επιλέγοντας ένα από τα κάτωθι μέτρα:

1. Παροχή τηλεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 7 του ν. 4807/2021, οι οποίες ορίζουν τα εξής: «3. Σε περίπτωση κινδύνου της δημόσιας υγείας και εκτάκτων συνθηκών και αναγκών, ο υπάλληλος οφείλει να αποδεχθεί την πρόταση του φορέα για τηλεργασία για τον απαιτούμενο χρόνο μέχρι την άρση των εν λόγω συνθηκών.».

Επισημαίνεται ότι οι ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένου σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.4807/2021 εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου αυτού, ωστόσο αποκλειστικά για
το επίμαχο χρονικό διάστημα του καύσωνα δύναται κατ΄ εξαίρεση να χορηγηθεί η τηλεργασία ως πρόσφορο μέσο για την προστασία της υγείας των υπαλλήλων αυτών, καθώς το γεγονός ότι ο υπάλληλος- προϊστάμενος ανήκει σε ευπαθή ομάδα θα πρέπει εν προκειμένω να προταχθεί.

2. Εφόσον δεν είναι δυνατή η παροχή τηλεργασίας λόγω της φύσης των καθηκόντων των υπαλλήλων, χρήση άδειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα, ν. 3528/2007, όπως ισχύει, καθώς και την αντίστοιχη του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, παρ. 11 αρ. 57 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες «11. Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων, δύναται να χορηγείται στους υπαλλήλους ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος.».

Η χρήση της ως άνω άδειας θα γίνει από εκείνους τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά δεν δύνανται, λόγω της φύσης των ασκούμενων από αυτούς καθηκόντων, να παρέχουν κατά τις επίμαχες ημέρες τηλεργασία, οπότε και για τη δικαιολόγηση της απουσίας αρκεί η διαπίστωση των συνθηκών καύσωνα στην περιοχή, όπου εδρεύει η Υπηρεσία με θερμοκρασία ίση ή ανώτερη των 40οC και σχετικό αίτημα του υπαλλήλου, δεδομένου ότι η σύσταση για την αποφυγή μετακινήσεων έχει ήδη δοθεί με την ως άνω 1 σχετική εγκύκλιο και προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ. 4758/20-3-2023 εγκύκλιος, ΑΔΑ: 63ΤΠ46ΜΤΛ6-ΦΘΧ).

3. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή τηλεργασίας ούτε υπάρχει υπόλοιπο αδειών προς χρήση βάσει της παρ. 11 του άρθρου 50 του Υ.Κ., ή δεν προβλέπεται αντίστοιχη
άδεια σε άλλες διατάξεις, οι υπάλληλοι που υπάγονται στις ευπαθείς ομάδες δύνανται να απουσιάσουν δικαιολογημένα από την Υπηρεσία τους λόγω του καύσωνα. Και για την εφαρμογή
του μέτρου αυτού απαιτείται η προσκόμιση σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι, βάσει των σχετικών στοιχείων που τηρούνται ήδη για τον υπάλληλο στην Υπηρεσία ή σε συνεργασία με τον Ελεγκτή Ιατρό της Υπηρεσίας ή τον ιατρό εργασίας ή κατόπιν προσκόμισης από τον ίδιο τον υπάλληλο σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης, από την οποία θα προκύπτει ότι ο υπάλληλος υπάγεται στις ευπαθείς ομάδες, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού θα πρέπει ακολούθως να επιλέξουν το κατάλληλο μέτρο για την προστασία της υγείας του υπαλλήλου από τον καύσωνα, προτάσσοντας σε κάθε περίπτωση για τις ομάδες αυτές το μέτρο της τηλεργασίας.

Στις ευπαθείς ομάδες,  εμπίπτουν:

• Υπάλληλοι 60 ετών και άνω

• Άτομα με χρόνιες καρδιοαγγειακές ή αναπνευστικές παθήσεις ή πνευμονοπάθεια

by Taboola
Sponsored Links
You May Like
Κάντε το γκαράζ σας να λάμπει με αυτή την premium επίστρωση βινυλίου - απλή εγκατάστασηGarage Floor Coatings
Βρείτε τώρα

• Καρκινοπαθείς που κάνουν θεραπεία

• Άτομα με σοβαρά νευρολογικά και ψυχικά νοσήματα, σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία.

• Άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια, νεφροπάθεια, ηπατοπάθεια,
συστηματικό ερυθηματώδη λύκο, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αιμοσφαιρινοπάθεια
(δρεπανοκυτταρική αναιμία)

• Έγκυοι και θηλάζουσες

• Άτομα με διαταραχές αρτηριακής πίεσης

• Άτομα που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα, υψηλός δείκτης μάζας σώματος (>30)

• Άτομα που για καθαρά ιατρικούς λόγους παίρνουν φάρμακα για τα χρόνια νοσήματά τους, όπως π.χ. διουρητικά, αντιχολινεργικά, ψυχοφάρμακα, ορμονούχα (συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης και των αντιδιαβητικών δισκίων).

• Άτομα με οξεία νόσο, όπως λοίμωξη με πυρετό ή γαστρεντερίτιδα

Εν προκειμένω διευκρινίζεται ότι όσοι υπάλληλοι εμπίπτουν στις ως άνω ευπαθείς ομάδες και απουσιάζουν με αναρρωτική άδεια λόγω της πάθησης αυτής, η άδεια αυτή δεν διακόπτεται.

Γ.Μέτρα προστασίας υπαλλήλων που δεν εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες

Για την προστασία των υπαλλήλων εκείνων που δεν εμπίπτουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά θα πρέπει ωστόσο και για αυτούς να ληφθεί μέριμνα για την προστασία της υγείας τους κατά τις
επίμαχες ημέρες του καύσωνα, οι Υπηρεσίες Προσωπικού δύνανται βάσει των ασκούμενων αρμοδιοτήτων της κάθε Υπηρεσίας, να προβούν στην λήψη των κάτωθι μέτρων:

1. Ευέλικτη προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων, ήτοι αλλαγή του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης κατά τις επίμαχες ημέρες του καύσωνα. Σε κάθε περίπτωση οι
αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού και οι οικείοι προϊστάμενοι λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, αλλά και τις συνθήκες του τόπου παροχής εργασίας
(εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος, κλιματισμός κ.ά) μπορούν επίσης να επιτρέπουν την πρόωρη αποχώρηση των υπαλλήλων εφόσον κρίνουν ότι υφίσταται θέμα υγείας και ασφάλειας λόγω των ειδικών συνθηκών καύσωνα.

2. Παροχή τηλεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021, εφόσον αυτό συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κατά την επιλογή του μέτρου της τηλεργασίας και δεδομένου ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, θα προτάσσουν τους υπαλλήλους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

3. Ειδικά για τους υπαλλήλους που η φύση των καθηκόντων τους απαιτεί την παροχή εργασίας σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται η λήψη εκείνων των μέτρων, όπως προσδιορίζονται στις ως
άνω σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιπλέον, για τους υπαλλήλους αυτούς θα κριθεί, βάσει των υπηρεσιακών αναγκών, η δυνατότητα χρήσης ευέλικτου ωραρίου εργασίας που θα προσδιοριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες με ιδιαίτερη σύσταση την αποφυγή παροχής εργασίας κατά τις ώρες αιχμής (12.00 – 17.00). Επίσης, θα πρέπει να παρασχεθούν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας των υπαλλήλων αυτών.

 

Διαβάστε περισσότερα για τις δημόσιες υπηρεσίες  εδώ

 

  11 June, 2024 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα