Ενημέρωση για το Νέο LEADER και το LEADER Αλιείας σήμερα  στο Τυμπάκι

mesaralive.gr  11 July, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Ενημέρωση για το Νέο LEADER και το LEADER Αλιείας σήμερα  στο Τυμπάκι

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου αποτέλεσε την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου για την εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER, για τις τρεις τελευταίες προγραμματικές περιόδους.

Τα τοπικά προγράμματα LEADER που υλοποίησε είχαν απόλυτη επιτυχία και έχουν καταφέρει να αλλάξουν την αναπτυξιακή στρατηγική στην περιοχή του Ηρακλείου.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) δημοσίευσε στις 14/6/2016 την νέα πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος CLLD/LEADER και του LEADER Αλιείας.

 Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, στο πλαίσιο της πρόσκλησης αυτής θα υποβάλει δύο προτάσεις:

· μία πρόταση για την ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου για το CLLD/LEADER 2014- 2020 για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το ΥΠΑΑΤ (πολυταμειακό πρόγραμμα) και

· μία πρόταση που θα αφορά μόνο στο LEADER Αλιείας με συγχρηματοδότηση μόνο του Ταμείου Αλιείας και του ΥΠΑΑΤ.

 Η περιοχή αυτή θα αφορά μέρος του Δήμου Φαιστού και μέρος του Δήμου Γόρτυνας (μονοταμειακό πρόγραμμα). Το «CLLD» (COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT, που σημαίνει «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)), είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στο σχεδιασμό της αναπτυξιακής στρατηγικής από τον ίδιο τον τοπικό πληθυσμό (σχεδιασμός «από κάτω προς τα πάνω»), η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα LEADER και θα εφαρμοστεί και στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό, οι περιοχές παρέμβασης του προγράμματος, το εταιρικό σχήμα των Ομάδων Τοπικής Δράσης που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα και οι Επιτροπές Διαχείρισης των Προγραμμάτων αυτών, αποτέλεσαν αντικείμενο πολύμηνης διαβούλευσης με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους του Νομού, υπηρεσιακούς παράγοντες και φορείς, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και τις προϋποθέσεις των προγραμμάτων αλλά και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης. Επιπλέον, η Αναπτυξιακή Ηρακλείου για την ευρεία ενημέρωση των φορέων και του τοπικού πληθυσμού, διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις υπό τον τίτλο «Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί». Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων στις ενέργειες ενημέρωσης. Οι φορείς της περιοχής, αλλά και ο τοπικός πληθυσμός έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις και ιδέες, τόσο για την περιοχή παρέμβασης και το εταιρικό σχήμα, όσο και για το επενδυτικό τους ενδιαφέρον.

Στις ενέργειες ενημέρωσης που προγραμματίζονται άμεσα, στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου θα παρουσιάσουν το περιεχόμενο και τις δυνατότητες των νέων προγραμμάτων CLLD/LEADER και LEADER Αλιείας, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014- 20120, καθώς και την προτεινόμενη περιοχή εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών στην Ύπαιθρο του Νομού Ηρακλείου.

Στις εκδηλώσεις αυτές μπορούν να συμμετέχουν φορείς (εκπρόσωποι των ΟΤΑ, επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύλλογοι, συνεταιρισμοί, ενώσεις, Μ.Κ.Ο. κλπ.) και τοπικός πληθυσμός.

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών εκδηλώσεων έχει ήδη ξεκινήσει από το Ηράκλειο, τις Αρχάνες και το Καστέλι, ενώ σήμερα Δευτέρα 11 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση  στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου, στο Τυμπάκι η οποία θα ξεκινήσει στις 19;00.

Η άποψη και η εμπειρία όλων είναι πολύ σημαντική για το μέλλον του Νομού, καθώς θα θέσει τις αναπτυξιακές βάσεις κάθε περιοχής για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Οφείλουμε όλοι να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που δίνεται να σχεδιάσουμε μαζί την κοινή μας προοπτική. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα, τις περιοχές παρέμβασης, το επενδυτικό ενδιαφέρον κλπ, παρακαλώ ενημερωθείτε από την επίσημη ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου www.anher.gr.

 

mesaralive.gr  11 July, 2016 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα