Επιτέλους «πράσινο φως» για τον  Προϋπολογισμό του Δήμου Φαιστού

mesaralive.gr  11 July, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Επιτέλους «πράσινο φως» για τον  Προϋπολογισμό του Δήμου Φαιστού

Μετά από μεγάλη καθυστέρηση «ανάβει» επιτέλους το «πράσινο φως» από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης για τον Προϋπολογισμό του Δήμου Φαιστού.

Να υπενθυμίσουμε ότι πλήθος θεμάτων μένουν στάσιμα εδώ και μήνες με τον Μεσαρίτικο Δήμο να αντιμετωπίζει προβλήματα από την μεγάλη καθυστέρηση. Το θέμα ωστόσο φαίνεται να λύνεται μετά και την επίσκεψη του Δημάρχου Φαιστού μαζί με τον αρμόδιο  Αντιδήμαρχο στα αρμόδια Υπουργεία στην Αθήνα και τις επαφές που έγιναν.   Αποτέλεσμα η παρακάτω απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία επιτέλους αν και Ιούλιος, ο Δήμος Φαιστού έχει προϋπολογισμό!

 

Όλη η απόφαση

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

 

"ΘΕΜΑ:  Έλεγχος Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2017 του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ H Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης», όπως ισχύουν.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28Α του Ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4368/2016.

5. Την αριθμ. 14026/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

6. Την αριθμ. οικ. 8165/27.6.2017 απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 2247/τ.Β’/30.6.2017) περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής με «εντολή Συντονιστή» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους προϊστάμενους των οργανικών μονάδων του φορέα.

7. Τη με αρ. πρωτ. 7261/22.2.2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του “Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης” (Ο.Π.Δ.) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 23976/22.7.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017–τροποποίηση της υπ’αριθμ 7028/2004 (Β΄253) απόφασης».

9. Την εγκύκλιο 23/οικ. 38577/30.11.2016 «Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων» του Υπουργείου Εσωτερικών. 10. Το με αρ. πρωτ. 5395/10.4.2017 έγγραφο του Δήμου Φαιστού, με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας αντίγραφο της αριθμ. 48/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φαιστού αναφορικά με την έγκριση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου.

11. Το με αρ. πρωτ. 6696/13.6.2017 έγγραφό μας περί αναπομπής του προϋπολογισμού.

12. Τα με αρ. πρωτ. 9881/15.6.2017, 10185/20.6.2017 έγγραφα του Δήμου, με τα οποία περιήλθαν στην υπηρεσία μας η αριθμ. 96/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου & 50/2017 όμοια της οικονομικής επιτροπής αναφορικά με τη σύνταξη νέου σχεδίου προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ., καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

13. Το με αρ. πρωτ. 7959/28.6.2017 έγγραφό μας.

14. Το με αρ. πρωτ. 10963/6.7.2017 έγγραφο του Δήμου, με το οποίο στάλθηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

15. Το γεγονός ότι έγινε έλεγχος του προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ. του Δήμου Φαιστού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτός προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η αριθμ. 96/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Φαιστού αναφορικά με την Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου οικονομικού έτους 2017, αφού ελέγχθηκε ως προς τη νομιμότητά της, βρέθηκε νόμιμη."

 

mesaralive.gr  11 July, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑOIKONOMIAΑΡΘΡΑ