Περιφέρεια Κρήτης,διαδικασία κάλυψης θεσμοθετημένης θέσης…

mesaralive  18 February, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Περιφέρεια Κρήτης,διαδικασία κάλυψης θεσμοθετημένης θέσης…

Περιφέρεια Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης, διαδικασία κάλυψης της θεσμοθετημένης θέσης του «Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης»

Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώνει την διαδικασία για την κάλυψη θεσμοθετημένης θέσης του «Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης» και καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες να υποβάλλουν αιτήσεις.

Πρόκειται για το θεσμό που υλοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 179 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους με γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, κατά τη διαδικασία της έναρξης επιλογής, η οποία θα εισαχθεί ως θέμα ημερήσιας διάταξης στην τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 στις 14:00 στην Περιφέρεια Κρήτης στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου πλ. Ελευθερίας.

Ως Περιφερειακός Συμπαραστάτης επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Ως προς την καταστατική θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη εφαρμόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη θέση του Περιφερειακού Συμπαραστάτη δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Οι αρμοδιότητες περιγράφονται ως ακολούθως:

Α. Υποδοχή των καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης

Β. Διαμεσολάβηση για την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες.

Γ. Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης (έγγραφης ή ηλεκτρονικής) εντός 30 ημερών στους διοικούμενους.

Δ. Σύνταξη ετήσιας έκθεσης απολογισμού πεπραγμένων της περιφερειακής αρχής και παρουσίασης από τον ίδιο και συζήτησης στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ε. Διατύπωση προτάσεων βελτίωσης διοίκησης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του όσο και σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον ίδιο.

Η θητεία του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ακολουθεί την θητεία των περιφερειακών αρχών.

Για την πλήρωση της ως άνω θέσης με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρ. 179 Ν. 3852/2010.

Η πρόσκληση αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης www.crete.gov.gr (ενότητα Δελτία Τύπου).

 

mesaralive  18 February, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα