Λίστα γάμου: Φορολογική αντιμετώπιση χρηματικών ποσών που κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς

ot.gr  27 June, 2022 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Λίστα γάμου: Φορολογική αντιμετώπιση χρηματικών ποσών που κατατέθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς

Τα τελευταία χρόνια εκτός από τις λίστες γάμου, πολλά ζευγάρια που παντρεύονται επιλέγουν αντί λίστας γάμου να ανοίξουν κοινό λογαριασμό σε μία, ή και περισσότερες, τράπεζες, ώστε οι καλεσμένοι στο γάμο να καταθέτουν σε αυτούς χρήματα αντί να συγκεντρώνει φοντανιέρες και ηλεκτρικά σίδερα.Το ερώτημα είναι αν τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή μπορούν να καλύψουν την αγορά ενός ακινήτου ή μέρος αυτού ή την αγορά ενός οχήματος κλπ.

Φορολόγηση δωρεών σε χρήμα

Τα ποσά αυτά αποτελούν δωρεές σε χρήμα και , όπως έχουμε ξαναγράψει σε παλιότερα άρθρα μας, για να μπορέσουν να «νομιμοποιηθούν», πρέπει να πληρωθεί ο φόρος δωρεών που, μετά την τροποποίηση του Ν.4839/2021 (άρθρο 56) που αφορά την αύξηση του αφορολόγητου ποσού δωρεών και γονικών παροχών περιουσιακών στοιχείων και χρηματικών ποσών, είναι κατά περίπτωση:

Γονική παροχή χρηματικών ποσών , και όχι μόνο, έως 800.000 χωρίς φόρο (αφορολόγητο), πλέον των 800.000 ευρώ με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Η δωρεά χρηματικών ποσών στις άλλες βαθμίδες συγγενείας, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και σαράντα τοις εκατό (40%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία.

Τα χρηματικά ποσά που δίνονται λοιπόν στα νέα ζευγάρια, με απλή κατάθεση των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, δεν πληρούν τους όρους των δωρεών, αφού δεν έχει πληρωθεί ο φόρος, ανάλογα με την σχέση συγγενείας, εκτός βεβαίως από την περίπτωση που γι’ αυτά πληρωθεί φόρος δωρεάς.

Η διοίκηση, όσο ήταν εν ισχύ ο παλιός Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) Ν.2238/1994, είχε πάρει θέση ότι τα χρήματα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια (1124461/Δ12Α/ΕΞ2013/7.9.2013).

Μάλιστα με την εγκύκλιο διαταγή ΠΟΛ 1033/2013, που αφορούσε τον έλεγχο των χρημάτων που είχαν κατατεθεί σε ξένες τράπεζες, (είναι βέβαια προγενέστερη του Ν.4172/2013 και αναφέρεται στον Ν.2238/1994), προσεγγίζοντας το θέμα κάλυψης των εμβασμάτων κατέληγε στην επιβολή φόρου δωρεάς των χρηματικών ποσών που παρέχονται ως δώρο γάμου.

Ειδικότερα, το σχετικό σημείο ανέφερε:

«13. Κάλυψη του εμβάσματος με χρηματικά ποσά που προέρχονται από λίστες γάμου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται χρηματικά ποσά που προέρχονται από λίστες γάμου-δώρα γάμου, ο ισχυρισμός αυτός, ως θέμα πραγματικό, εξετάζεται από την αρμόδια ελεγκτική αρχή και το βάρος της απόδειξης το φέρει ο δικαιούχος του εμβάσματος προσκομίζοντας κάθε νόμιμο μέσο π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου και αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, για διάστημα μέχρι δύο μηνών πριν και ενός μήνα μετά την τέλεση του γάμου. Τούτο βεβαίως δεν αποκλείει τον έλεγχο για την τυχόν επιβολή φόρου δωρεάς».

Στον νέο Κ.Φ.Ε. δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη και η διοίκηση δεν έχει πάρει θέση επί του θέματος , αλλά προσωπική μας άποψη είναι, ότι η θέση της διοίκησης δεν έχει αλλάξει, με αποτέλεσμα τα χρηματικά αυτά ποσά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων , χωρίς την απόδοση του φόρου δωρεών.

Πρέπει να εμφανιστούν στο Ε1;

Θεωρούμε ότι τα ποσά αυτά , επειδή έχουν κατατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς θα πρέπει να εγγραφούν και στο έντυπο Φορολογίας Φυσικών Προσώπων (Έντυπο Ε1) στους κωδικούς 429 -430 «Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία – χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη», ώστε σε έλεγχο του τραπεζικού λογαριασμού, αυτά τα ποσά να έχουν δηλωθεί στην φορολογική δήλωση.

Κωδικοί 429-430

«Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία – χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη», στους οποίους αναγράφονται χρηματικά ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί, αλλά με βάση τις ισχύουσες διατάξεις δεν καλύπτουν τεκμήρια. Υποχρεωτική αναγραφή γίνεται μόνο αν τα ποσά αυτά αποτελούν εισόδημα, ενώ δεν υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ποσά που δεν αποτελούν εισόδημα αναγράφονται προαιρετικά. Τα ποσά που αναγράφονται πρέπει να αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση. Στους κωδικούς αυτούς αναγράφεται προαιρετικά το επίδομα αλλοδαπής της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ, το οποίο δεν καλύπτει τεκμήρια, διότι χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για να ανταποκριθούν οι δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετούν στο εξωτερικό, κατά τη ρητή διάταξη του νόμου, στην ανάγκη διαβίωσης στην αλλοδαπή χώρα και συνεπώς έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και χορηγείται για κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών, στις οποίες αυτοί υποβάλλονται εξαιτίας της υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί. Στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται και τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημίωση των εξόδων παράστασης που χορηγείται με τις διατάξεις της παρ. Α6 του άρθρου 30 και της παρ. Α6 του άρθρου 33 του ν. 3205/2003, στους δικαστές που φέρουν βαθμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου Επικρατείας ή αντίστοιχους και στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που φέρουν το βαθμό του Προέδρου, Αντιπροέδρου και Συμβούλου, αντίστοιχα (σχετ. Ε.2087/2021).

Προσοχή: Πέρα από τις καταθέσεις στους λογαριασμούς των χρηματικών ποσών που αναφέραμε παραπάνω, υπάρχουν και καταθέσεις, των λεγόμενων «παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών».

Η διοίκηση με το έγγραφο της Αρ. πρωτ: ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016 «Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης των παροχών κοινωνικού χαρακτήρα προς τους εργαζομένους τους ή συγγενείς αυτών « , θεωρεί ότι τα ποσά αυτά είναι:

«6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι οι κοινωνικού χαρακτήρα παροχές που δίνουν οι επιχειρήσεις σε εργαζομένους τους ή σε συγγενικά αυτών πρόσωπα (π.χ. ως δώρα λόγω γάμου αυτών ή των τέκνων τους ή λόγω γέννησης παιδιού, καθώς και τα βοηθήματα σε οικογένεια θανόντος εργαζομένου) αποτελούν εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Επομένως, οι σχετικές δαπάνες θεωρείται ότι πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης (άρθρο 22 περ. α’) και εκπίπτουν ως έξοδα μισθοδοσίας, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις των περ. β’ και γ’ του άρθρου 22 του ν.4172/2013.»

Συνεπώς τα χρήματα που προέρχονται από παροχές κοινωνικού χαρακτήρα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων.
Απόστολος Αλωνιάτης, Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

 

ot.gr  27 June, 2022 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ