ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως τις 10 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση

  27 November, 2021 ΑΡΘΡΑ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έως τις 10 Δεκεμβρίου οι ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση

Έως την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου στις 23.59 μ.μ. θα γίνονται δεκτές οι προσφυγές για την εξισωτική αποζημίωση, όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Η υποβολή πραγματοποιείται απ’ ευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, αποκλειστικά μέσω της οθόνης «Υποβολή Ενδικοφανούς Προσφυγής» της Καρτέλας Αγρότη (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/)→Μέτρο13→2021→Ένταξη→Ενδικοφανείς προσφυγές, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την υποβληθείσα προσφυγή του όσες φορές το επιθυμεί, εντός της δεκαήμερης προθεσμίας υποβολής ενδικοφανών προσφυγών

-Η φόρμα υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής είναι προσωποποιημένη και εμφανίζει ανά
Υπομέτρο τους κωδικούς απόρριψης που αφορούν το συγκεκριμένο χρήστη.

-Χρήστες που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και έχουν απορριφθεί σε παραπάνω από ένα υπομέτρο, πρέπει να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή για κάθε Υπομέτρο χωριστά

-Η ενδικοφανής προσφυγή δύναται να αφορά:

i. Σε επαναξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης μέσω της ισχύουσας διαδικασίας. Ο χρήστης επιλέγει «ΝΑΙ» στο αντίστοιχο πεδίο και η επαναξιολόγηση της αίτησης υλοποιείται με μηχανογραφική επαναξιολόγηση των δεδομένων της Αίτησης Ενίσχυσης.

ii. Σε ένσταση κατά ενός ή περισσοτέρων κωδικών απόρριψης. Για τους κωδικούς κατά των οποίων υποβάλλεται η ενδικοφανής προσφυγή, ο χρήστης επιλέγει «ΝΑΙ» στο πεδίο «Υποβολή ενδικ. Προσφυγής». Ο χρήστης δύναται να επιλέξει ΝΑΙ στο πεδίο «Υποβολή
Ενδικοφανούς Προσφυγής» για όσα από τα ευρήματα επιθυμεί. Στη συνέχεια:

Α) Αν στο πεδίο «Υποχρεωτική καταχώρηση δικαιολογητικού» αναγράφεται «ΟΧΙ», στο πεδίο «Δικαιολογητικό» αναγράφεται «Ο έλεγχος υλοποιείται με μηχανογραφική διασταύρωση με άλλες βάσεις δεδομένων» και ο χρήστης δεν επισυνάπτει κανένα
παραστατικό

Β) Αν στο πεδίο «Υποχρεωτική καταχώρηση δικαιολογητικού» αναγράφεται «ΝΑΙ», ο χρήστης υποχρεούται να επιλέξει ένα δικαιολογητικό από τη λίστα που ανοίγει στο πεδίο «Δικαιολογητικό» και οφείλει να επισυνάψει σκαναρισμένο το σχετικό δικαιολογητικό με την υποβολή της προσφυγής, επιλέγοντας το πλήκτρο «Έγγραφο»

ΠΡΟΣΟΧΗ : Αν ο χρήστης δεν επισυνάψει το δικαιολογητικό μέσω του πλήκτρου «Έγγραφο», δε θα καταστεί δυνατή η οριστικοποίηση της προσφυγής του με την εμφάνιση σχετικού απαγορευτικού μηνύματος κατά την προσπάθεια οριστικοποίησης.

-Ακολούθως, ο χρήστης επιλέγει:

i. «Καταχώρηση», για να αποθηκευτούν τα καταχωρισμένα στοιχεία. Δύναται να επιλέξει «Καταχώρηση» όσες φορές επιθυμεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στο σημείο αυτό η προσφυγή έχει το χαρακτηρισμό «Πρόχειρη» στο πεδίο «Είδος Εγγραφής»

ii. «Οριστικοποίηση», για να οριστικοποιηθούν και να ληφθούν υπ’ όψιν τα καταχωρισμένα στοιχεία. Στο σημείο αυτό η προσφυγή λαμβάνει το χαρακτηρισμό «Προς μηχ/κή επαναξιολόγηση», όταν δεν υπάρχει κωδικός απόρριψης με εγγραφή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Υποχρεωτική Καταχώρηση Δικαιολογητικού», ή το χαρακτηρισμό «Προς έλεγχο», όταν υπάρχει τουλάχιστον ένας κωδικός απόρριψης με εγγραφή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Υποχρεωτική Καταχώρηση Δικαιολογητικού»

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης
Μετά την οριστικοποίηση, ο χρήστης δύναται να τροποποιήσει την οριστική προσφυγή του, εντός του ορισμένου δεκαημέρου υποβολής ενδικοφανών προσφυγών, εισάγοντας νέα προσφυγή, με την ίδια διαδικασία, οπότε η προηγούμενη εγγραφή χαρακτηρίζεται
«Άκυρη».

-Η εκτύπωση της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής είναι δυνατή μόνο αν αυτή είναι
οριστική, επιλέγοντας «Εκτύπωση»

-Μετά την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής από τον αρμόδιο ελεγκτή, το αποτέλεσμα αυτής εμφανίζεται στο πεδίο «Αποδοχή ενδικοφανούς προσφυγής»: τιμή «ΝΑΙ» στην περίπτωση αποδοχής του αιτήματος και τιμή «ΟΧΙ» στην περίπτωση μη αποδοχής.

Τέλος σημειώνεται ότι βάσει των διατάξεων που διέπουν το Μέτρο η υπαγωγή σε καθεστώς ενίσχυσης και συνακόλουθα το δικαίωμα λήψης στήριξης (οικονομικής ενίσχυσης) στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014- 2021 προϋποθέτει την έκδοση απόφασης έγκρισης πράξης/δικαιούχων από το Φορέα Εφαρμογής.

Ως εκ τούτου για το διάστημα προ της υποβολής της αίτησης ένταξης (πρώτη υποβολή ΕΑΕ), δεν μπορούν να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Καν. 1122/2009 για μη εκπλήρωση υποχρεώσεων των γεωργών λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009, καθ ́όσον δεν έχει γίνει ανάληψη των υποχρεώσεων οι οποίες συνδέονται με τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης

 

  27 November, 2021 ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα