Παρεμβάσεις στον αύλειο χώρο της Παναγίας Αλμυρής

mesaralive.gr  15 January, 2018 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Παρεμβάσεις στον αύλειο χώρο της Παναγίας Αλμυρής

Ένα σημείο το οποίο πραγματικά χρειάζεται εργασίες προκειμένου να αναβαθμιστεί, μπαίνει στον προγραμματισμό του Δήμου Γόρτυνας, αφού ήδη το σχετικό έργο δημοπρατήθηκε.

Πρόκειται για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

Εργασίες ανάπλασης - αναβάθµισης τµήµατος οδού έµπροσθεν εισόδου αύλειου χώρου Ιερού Ναού Παναγίας Αλµυρής

 Προϋπολογισμού Μελέτης : 60.000,00 σε ΕΥΡΩ.  Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου στα γραφεία του Δήμου Γόρτυνας και αναδείχθηκε ο προσωρινός μειοδότης.  

Το έργο περιλαμβάνει  εργασίες  αναβάθµισης τµήµατος της οδοποιίας (αγροτική οδός) η οποία διέρχεται έµπροσθεν της εισόδου του αύλειου χώρου του Ιερού Ναού Παναγίας Αλµυρής.

            Συγκεκριµένα προβλέπεται να γίνει καθαίρεση των υφιστάµενων σαθρών τσιµέντων του δρόµου, γενικές εκσκαφές και κατασκευή επιχωµάτων για τη διαµόρφωση του οδοστρώµατος, τσιµεντόστρωση του διαµορφωµένου οδοστρώµατος µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, µε χρήση δοµικού πλέγµατος, καθώς και κατασκευή κάθετων ζωνών (πλάτους 80 εκ. έως 1 µέτρο), ανά 7 µέτρα περίπου µε κυβόλιθους από φυσικούς λίθους.

             Επίσης προβλέπεται η κατασκευή φρεατίου οµβρίων υδάτων, λίθινων απλών καθιστικών, µικρών τοίχων από αργολιθοδοµή, καθώς και ξύλινης περίφραξης σε τµήµα κατά µήκος του ρέµατος.

            Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 60.000,00€ και αναλύεται σε:

  • ∆απάνη Εργασιών 35.576,25€
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 6.403,72€
  • Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 6.297,00€, που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται Αναθεώρηση στις τιµές ποσού 110,13€, σύµφωνα µε το άρθρο 153 του ν. 4412/2016. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) 0,00€, σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 (εφόσον προβλέπεται).

 

            Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων σύµφωνα µε το υπ. αριθµό 182528/5.9.2016 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης, µε Α∆ΑΜ:6ΣΤΙ7ΛΚ-1ΒΣ. CPV:45112730-1 (Εργασίες διαµόρφωσης τοπίου για οδούς – αυτοκινητόδροµου).

 

mesaralive.gr  15 January, 2018 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα