Σχέδια βελτίωσης: Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις στήριξης

  14 March, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Σχέδια βελτίωσης: Ανοίγει η πλατφόρμα για αιτήσεις στήριξης

Από τις 15  Μαρτίου έως και τις 16 Μαϊου 2023 θα παραμείνει ανοιχτό το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για τα νέα σχέδια βελτίωσης (Δράση 4.1.5) ύψους 180 εκατ. ευρώ.

Η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου επί εξοφλημένων δαπανών που κρίνονται επιλέξιμες ύστερα από τον διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία.

Να σημειωθεί ότι για τις πράξεις που θα επιλεγούν πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί τελική αίτηση πληρωμής έως τις 15 Οκτωβρίου 2025.

Οι πιστώσεις

Στη νέα πρόσκληση των σχεδίων βελτίωσης είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, ενώ οι πιστώσεις των 180 εκατ. ευρώ μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων θα αυξηθούν στα 230 εκ. ευρώ με υπερδέσμευση.

Το ποσό των 180 εκατ. ευρώ κατανέμεται στις περιφέρειες ως εξής:

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Υπενθυμίζουμε ότι μέσω της δράσης 4.1.5 δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, γεωργούς, στις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις.

Οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των φυσικών προσώπων είναι:

Να έχουν συμπληρώσει το 18ο και να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους.
Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022
Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι) ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1 για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο
Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.

Αντίστοιχα για τα νομικά οι βασικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας είναι:

Να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.
Να έχουν υποβάλει παραδεκτή Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2022
Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
Να έχουν διάρκεια κατ΄ ελάχιστο μέχρι τις 31.12.2033
Να είναι δικαστικά φερέγγυα.

 
Επιλέξιμες επενδύσεις

Ως επιλέξιμες επενδύσεις μπορεί να κριθούν όλα τα πάγια επενδυτικά αγαθά που είναι καινούρια και αμεταχείριστα, προσαρμόζονται λειτουργικά στις συνθήκες και στις δραστηριότητες της εκμετάλλευσης και έχουν δυναμικότητα, μέγεθος, ποσότητα ανάλογες της παραγωγικής ικανότητας της εκμετάλλευσης. Επίσης ενισχύονται οι αναγκαίες μελέτες και το απαραίτητο λογισμικό.

Ενδεικτικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κτίρια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, η εγκατάσταση φυτειών, οι επενδύσεις που συμβάλουν στην αξιοποίηση ΑΠΕ, η αγορά γης όμορης προς ιδιόκτητη γη.

Οι αρχές των κριτηρίων επιλογής είναι:
Ο προσανατολισμός της εκμετάλλευσης.
Το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης.
Η δυναμική της εκμετάλλευσης.
Οι επενδυτικές δαπάνες που καθιστούν ανθεκτική την εκμετάλλευση στους εξωγενείς κινδύνους.
Η εισαγωγή/χρήση καινοτομίας με προτεραιότητα σε αυτές που αφορούν σε γεωργία ακριβείας και έξυπνη γεωργία.
Η συμμετοχή σε κλάδους που αναδεικνύονται στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων και αναγκών της κάθε Περιφέρειας.
Η επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις πυρόπληκτων περιοχών.

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση ΕΔΩ

 

  14 March, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα