Χανιά | Ενέκρινε την απορρόφηση της ΑΝΕΚ η Attica – Τι θα ακολουθήσει

https://www.zarpanews.gr/  24 October, 2023 ΑΡΘΡΑ
Χανιά | Ενέκρινε την απορρόφηση της ΑΝΕΚ η Attica – Τι θα ακολουθήσει

Εγκρίθηκε το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης της ΑΝΕΚ από την Attica Group από τα διοικητικά συμβούλια των δυο εταιρειών και έγινε ένα αποφασιστικό βήμα για την διάσωση της ΑΝΕΚ και την δημιουργία ταυτόχρονα ενός μεγάλου ακτοπλοϊκού ομίλου.

Όπως προβλέπει το σχέδιο η Attica θα απορροφήσει την ΑΝΕΚ και οι δυο εταιρείες συγχωνεύονται με ημερομηνία μετασχηματισμού την 30.9.2023. Σύμφωνα με έκθεση της «PricewaterhouseCoopers η εισφερόμενη καθαρή θέση της ΑΝΕΚ την 30.9.2023 ανέρχεται σε 106.864.015,07 ευρώ.

Ειδικότερα η PWC εκτίμησε την σταθμισμένη αξία της Attica Group μεταξύ 559,2-634,5 εκατ ευρώ και το εύρος της αξίας της μετοχής μεταξύ 2,59-2,94 ευρώ. Η σταθμισμένη αξία της ΑΝΕΚ εκτιμήθηκε μεταξύ 71,4 -82,1 εκατ. ευρώ και το εύρος αξίας της μετοχής μεταξύ 0,32-0,37 ευρώ.

Οι μέτοχοι

Έτσι οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα λάβουν 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε μία μετοχή της Attica Group.

Οι μέτοχοι της Attica θα εξακολουθήσουν να κατέχουν τον ίδιο αριθμό κοινών μετοχών της που κατείχαν πριν από την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης.

Όταν ολοκληρωθεί η συναλλαγή οι μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα συμμετέχουν με 11,25% στο νέο κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της Συγχώνευσης και οι μέτοχοι της Attica Group θα συμμετέχουν με ποσοστό 88,75% περίπου στο νέο μετοχικό κεφάλαιο που θα σχηματισθεί συνεπεία της συγχώνευσης.

Έγκριση

Όλες οι παραπάνω συναλλαγές και το σχέδιο συγχώνευσής θα πρέπει να εγκριθούν εντός ενός μήνα από τις συνελεύσεις των μετόχων των δυο εταιρειών.

Με την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, η ΑΝΕΚ (Απορροφώμενη Εταιρία) λύεται και παύει να υπάρχει, χωρίς να επακολουθήσει η θέση της υπό εκκαθάριση. Οι μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρίας ακυρώνονται και το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό), όπως αυτό προκύπτει από τα βιβλία της και περιλαμβάνεται στον καταρτισθέντα Ισολογισμό Μετασχηματισμού και όπως θα διαμορφωθεί μέχρι την επέλευση των αποτελεσμάτων της Συγχώνευσης, σε συνδυασμό και με την Έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα, θα μεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρίας, η οποία θα προκύψει από την Συγχώνευση.

Επίσης η Απορροφώσα Εταιρία (Attica Group) υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το Νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις διοικητικές άδειες ή εγκρίσεις και έννομες σχέσεις της Απορροφώμενης Εταιρίας ακόμη και αν δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ή στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού – με την επιφύλαξη των ιδιαιτέρων διατυπώσεων που απαιτούνται για τη μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πλοίων, ακινήτων, οχημάτων, ονομαστικών μετοχών, σημάτων κλπ.) ή του κατά περίπτωσιν αμεταβιβάστου των διοικητικών αδειών, της μεταβιβάσεως αυτής εξομοιουμένης με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες της Απορροφώμενης Εταιρίας συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την Απορροφώσα Εταιρία, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής αυτών λόγω της Συγχώνευσης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.

1voice.gr

 

https://www.zarpanews.gr/  24 October, 2023 ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα