Γεροπόταμος Κρήτης: περίπου 2 εκατομμύρια τόνους κατέβασε στην προχθεσινή βροχή

https://flashnews.gr/  04 December, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Γεροπόταμος Κρήτης: περίπου 2 εκατομμύρια τόνους κατέβασε στην προχθεσινή βροχή

Ο Γεροπόταμος είναι, στο σύνολό του, ένα ρέμα «4ης Τάξης», (κατά την μέθοδο “Strahler” κατάταξης των ρεμάτων), με συνολικό μήκος ρεμάτων «1ης Τάξης», «L1STR=212.350,00 μ.μ.» («62 ρέματα») («ως επί το πλείστον, ορεινά πηγαία ρέματα, απομακρυσμένα από την θάλασσα»),  με συνολικό μήκος ρεμάτων «2ης Τάξης», «L2STR=65.455,50 μ.μ.», («31 ρέματα») με συνολικό μήκος ρεμάτων «3ης Τάξης», «L3STR=61.466,30 μ.μ.» («28 ρέματα») και με συνολικό μήκος ρεμάτων «4ης Τάξης», «L4STR=6.703,51 μ.μ.» («4 ρέματα») («ως επί το πλείστον, πεδινά ρέματα, κοντά στην θάλασσα»), δηλαδή με συνολικό μήκος ρεμάτων, («Ανεξάρτητα Τάξης»), ίσο με «LTOTAL=345.975,31 μ.μ.» (ή αλλιώς «L(1+2+3+4)TOTAL=345,975 χιλιόμετρα») («125 ρέματα»). Το συνολικό εμβαδόν της «λεκάνης απορροής» του «”Γεροπόταμου” “Μεσαράς” “Κρήτης”» είναι ίσο με «600.474,00 στρέμματα» [(«600,47 τετραγωνικά χιλιόμετρα» (km2)] (ενώ, ειδικότερα, καταλαμβάνει το «44,14%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Φαιστού», το «4,84%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Ανωγείων», το «0,15%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Αμαρίου» και το «50,61%» του εμβαδού της επιφάνειας του «Δήμου Γόρτυνας») (3,4,9).

Η καμένη επιφάνεια της προαναφερθείσας λεκάνης απορροής έχει εμβαδόν ίσο με «13.620,40 στρέμματα» (ή αλλιώς είναι ίσο με το «2,27%», (κατά την διάρκεια πυρκαγιών που συνέβησαν κατά τα χρονικά διαστήματα «17-20/07/2003», «01/01/2005», «16/07/2011», «27/07/2013» και «04/09/2013»), του εμβαδού της προαναφερθείσας «λεκάνης απορροής») [1,2,3,4,9].

Εικόνα 1.   Η έκταση που καταλαμβάνει η “λεκάνη απορροής” του «”Γεροπόταμου” “Μεσαράς” “Κρήτης”» σε σχέση με την συνολική έκταση του κάθε “Δήμου”, [«Δήμος Φαιστού» (44,14%), «Δήμος Γόρτυνας» (50,61%), «Δήμος Ανωγείων» (4,84%) και «Δήμος Αμαρίου» (0,15%)] , τις εκτάσεις των οποίων διαρρέει [3,4,9].

Ο «“Γεροπόταμος”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”» μεταφέρει, περιοδικά, ειδικά σε περιπτώσεις έντονων μετεωρολογικών φαινομένων, μεγάλες ποσότητες νερού, όπως στην περίπτωση της «8ης Αυγούστου 2015» και της «17ης Φλεβάρη 2019»[5,6].

Εικόνα 2.   Η απεικόνιση, της «καμένης επιφάνειας» («καφέ» απόχρωση), της «λεκάνης απορροής» («ανοιχτή πράσινη» απόχρωση) (του «”Γεροπόταμου” “Μεσαράς” “Κρήτης”»), του «υδρογραφικού (γραμμικού) δικτύου» («έντονη μπλε» απόχρωση) και των «οικισμών του “Δήμου Φαιστού”», των «οικισμών του Δήμου Γόρτυνας» και των «οικισμών του Δήμου Ανωγείων» (κουκίδες με «μαύρη» απόχρωση και ονομασίες, επίσης, με «μαύρη» απόχρωση), όπως απεικονίζονται στο «ελεύθερο διαδικτυακά λογισμικό» «Q.G.I.S.» [9], μέσω των σχετικών αρχείων που ανακτήθηκαν τόσο από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («Copernicus») όσο και από την σχετική διαδικτυακή «πλατφόρμα» («ΕΛ.ΣΤΑΤ.»). Το «υδρογραφικό (γραμμικό) δίκτυο» («έντονη μπλε» απόχρωση) αναπαρίσταται με γραμμές πάχους ανάλογα με την «Τάξη» του κάθε ρέματος δηλαδή οι λεπτότερες γραμμές αντιστοιχούν στα ρέματα «1ης Τάξης» ενώ οι γραμμές με το μεγαλύτερο πάχος αντιστοιχούν στα ρέματα «4ης Τάξης», με ανάλογη βαθμιαία διαβάθμιση για τα ρέματα των ενδιάμεσων «Τάξεων» [1,3,4,9].

Στο παρόν άρθρο αναλύθηκε μόνο ένα επεισόδιο βροχόπτωσης, (ένα “προσομοιωμένο ρεαλιστικό” με “19,025 mm” κατά μέσο όρο των καταγεγραμμένων συνολικών αθροιστικών βροχοπτώσεων οι οποίες προέρχονται από δώδεκα διαφορετικούς μετεωρολογικούς σταθμούς οι οποίοι όμως βρίσκονται όλο μέσα στο εύρος της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του «“Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”»), του οποίου τα αποτελέσματα αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα [7,8]:

 

Επεισόδιο Βροχόπτωσης (Ημερ/ία & Ύψος) Παροχή («Γεροπόταμος Μεσαράς Κρήτης») Αιχμής στην Έξοδο στην Θάλασσα (κ.μ./δευτερ.) Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού («Γεροπόταμος Μεσαράς Κρήτης»)  (χιλιοστ/τρα επιφ/είας) Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού («Γεροπόταμος Μεσαράς Κρήτης»)  (κυβικά μέτρα/κ.μ.3) Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού («Γεροπόταμος Μεσαράς Κρήτης»)  (τόννοι)
30/10/2023” (“Daniel”) («19,025 mm») 359,50 3,49 2.096.000 2.096.000

Πίνακας 1. Τα στοιχεία του ενός (1) και μοναδικού, (“προσομοιωμένου ρεαλιστικού”, (ίσου με “19,025 mm” κατά μέσο όρο της καταγεγραμμένης συνολικής αθροιστικής βροχόπτωσης η οποία προέρχεται από τον μέσο όρο από δώδεκα διαφορετικούς μετεωρολογικούς σταθμούς οι οποίοι όμως βρίσκονται όλο μέσα στο εύρος της επιφάνειας της λεκάνης απορροής του «“Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”»), αθροιστικού επεισοδίου βροχόπτωσης, (ημερομηνία, διάρκεια και συνολικό ύψος βροχόπτωσης), η αντίστοιχη παροχή αιχμής νερού και οι αντίστοιχη, εκτιμηθείσα, συνολική ποσότητα νερού, στην εκβολή του «”Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”», εκφραζόμενη σε “χιλιοστόμετρα ύψους νερού”, σε “κυβικά μέτρα νερού” και “τόννους νερού” [7,8].

 

Επιπλέον, αρχικά, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» της “30ής/10/2023” (“19,025 mm” κατά μέσο όρο), (το οποίο και «απέδωσε» την,  “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «359,50 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «359,50 m3/sec»), (το οποίο και «απέδωσε», λόγω του ίδιου συγκεκριμένου μετεωρολογικού φαινομένου, την  συγκεκριμένη, “προσομοιωμένη ρεαλιστική”, συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «2.096.000 κυβικά μέτρα (τόννους νερού)» ή αλλιώς «2.096.000 m(τόννους νερού)»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του συγκεκριμένου μετεωρολογικού φαινομένου της «30ής/10/2023») [7,8].

Εικόνα 3. Το, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» της “30ής/10/2023” (“19,025 mm”), (το οποίο και «έδωσε» την, “ρεαλιστική”, παροχή αιχμής νερού και συγκεκριμένα «359,50  κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο» ή αλλιώς «359,50  m3/sec»), (η οποία και «απέδωσε», λόγω του συγκεκριμένου μετεωρολογικού φαινομένου της «30ής/10/2023», την, συγκεκριμένη συνολική ποσότητα νερού και συγκεκριμένα «2.096.000 κυβικά μέτρα (τόνους νερού)» ή αλλιώς «2.096.000 m3 (tons νερού)»), (στην εκβολή του «”Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου”, “Μεσαράς”, “Κρήτης”»), και το αντίστοιχο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο, “προσομοιωμένο ρεαλιστικό”, επεισόδιο βροχόπτωσης, (λόγω του συγκεκριμένου μετεωρολογικού φαινομένου της «30ής/10/2023») [7,8].

Παρατήρηση: Το παρόν δημοσίευμα θα αναμορφωθεί όταν, έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο, επεξεργαστούν από τον συγγραφέα του παρόντος και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία των: 1).“βροχοπτώσεων της ευρύτερης περιοχής”, 2).“αναλυτικών χρήσεων γης της ευρύτερης περιοχής” (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής αριθμός “curve number”), 3).“γεωλογικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής“ (έτσι ώστε να καθοριστεί ο ακριβής “curve number”), που αφορούν την περιοχή της “λεκάνης απορροής” του «“Γεροπόταμου”, “Ηρακλείου” “Μεσαράς”, “Κρήτης”», ενώ, επιπρόσθετα η παρούσα, (αποκλειστικά ιδιωτική και υποκειμενική), μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν (και δόθηκε ανοιχτά στην δημοσιότητα) και δεν έχει επιδοτηθεί, (ούτε με ένα ευρώ), από κανένα είτε Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό οικονομικό πόρο ή άλλη Υπηρεσία είτε Οργανισμό. Τέλος, τα πραγματικά δεδομένα βροχοπτώσεων, αφορούν, αποκλειστικά, τους εξής παρακάτω μετεωρολογικούς σταθμούς: 1).«Άγιος Κύριλλος», 2).«Πόμπια (βόρεια)», 3).«Πόμπια (εντός του χωριού)», 4).«Μοίρες (“ΑΓΡΟΑΝΑΠΤΥΞΗ”)», 5).«Καπαριανά (δίπλα στο “Χαλκιαδάκη MAX”)», 6).«Πέρι», 7).«Βορίζια», 8).«Βαγιωνιά (“Καπνάς”)», 9).«Βαγιωνιά (“εντός του χωριού”)», 10).«Πλώρα», 11).«Αμπελούζος» και 12).«Ζαρός», (μέσος όρος αθροιστικής βροχόπτωσης, που σημειώθηκε στους προαναφερθέντες μετεωρολογικούς σταθμούς, ίσος με «19,025 mm»), όπως αυτά ανακοινώθηκαν από την ιστοσελίδα “e–mesara.gr” και αφορούσαν την «30ή/10/2023» [8].

Επίσης έγινε αυθαίρετη παραδοχή κατά την εκτέλεση των υπολογισμών ότι η βροχόπτωση διήρκεσε για μία ώρα.

 

https://flashnews.gr/  04 December, 2023 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα