Μεσαρα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έργο χείμαρρου «Μάγειρου»

  21 February, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Μεσαρα: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έργο χείμαρρου «Μάγειρου»

Εκδόθηκε η απόφαση για τη διάθεση πίστωσης του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» και Κ.Α. 2019ΜΠ90200029 της ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης.

Πιο αναλυτικά και συμφωνα με την απόφαση η Περιφέρεια Κρήτης εχοντας υπόψη :

1. Τη Χ.∆. 9035/30-7-73 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας σχετικά µε τη χρηµατοδότηση κ.λ.π. των έργων και µελετών του Π.∆.Ε
2. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
4. Το Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»
5. Το Π.∆. 149 /2010 (ΦΕΚ 242/τ. Α’/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κρήτης» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 16721/2016 (ΦΕΚ 4403/Β/30-12-2016) και
ισχύει.
6. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) περί «Λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση , ενσωµάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
8. Τη µε αριθµ. πρωτ. 69994/29433/12-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης «περί µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής στους Προϊσταµένους των οργανικών
µονάδων».
9. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14) «Αρχές ∆ηµοσιονοµικής ∆ιαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
10. Τη µε αριθµ. πρωτ. 89340/17-07-2015 (Α∆Α: ΩΒΖΦ7ΛΚ-ΞΒΦ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί ορισµού Αναπληρωτή Προϊσταµένου της ∆/νσης
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Κρήτης.
11. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
12. Τη µε αριθµ. πρωτ. 117446/12-06-2017 (Α∆Α : ΩΜ3Τ7ΛΚ-ΟΞ5) απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης περί ορισµού Αναπληρωτή Προϊσταµένου στο Τµήµα
Εφαρµογής Προγραµµάτων και Έργων της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας.
13. Το µε αριθµ. πρωτ. 325817/19.12.2019 έγγραφο του φορέα «∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» µε το οποίο µας διαβιβάστηκε το τεχνικό δελτίο της
µελέτης/έργου.
14. Την µε αριθµ. πρωτ. 136216/31.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ένταξη του έργου µε Κ.Α. 2019ΜΠ90200029 και τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» στην ΣΑΜΠ902 της Περιφέρειας Κρήτης µε εγκεκριµένο προϋπολογισµό 160.000,00 €
(Α∆Α: 65Τ346ΜΤΛΡ-ΦΥ0).
15. Την µε αριθµ. πρωτ. 11410/16-01-2020 απόφαση ορισµού υπολόγου του Περιφερειάρχη Κρήτης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Εγκρίνουµε τη διάθεση πίστωσης ποσού εκατόν εξήντα χιλιάδων ευρώ (160.000,00 €), για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» και µε Κ.Α 2019ΜΠ90200029 της ΣΑΜΠ902 Περιφέρειας Κρήτης.
2. Φορέας υλοποίησης ορίζεται: Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ.
3. Προϊσταµένη Αρχή ορίζεται: Η ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.
4. ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΤΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.
5. Η παραπάνω πίστωση που εγκρίνεται µε την απόφαση αυτή περιορίζεται αυτοµάτως στο ποσό του συµφωνητικού της εργολαβίας που θα προκύψει, µε αντίστοιχη προσαρµογή
του ΦΠΑ, των απροβλέπτων και της αναθεώρησης στο ποσό της σύµβασης. 6. Ο προϋπολογισµός δηµοπράτησης δεν θα υπερβαίνει την εγκρινόµενη πίστωση.
7. Στην πινακίδα δηµοσιότητας του έργου / υποέργου θα αναγράφεται ότι εκτελείται µε εθνικούς πόρους από το Π.∆.Ε. Περιφέρειας Κρήτης (για έργα / υποέργα
προϋπολογισµού υψηλότερου των 200.000,00 € καθαρής αξίας). 

 

  21 February, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ