Νέοι αγρότες : Πώς θα γίνει η τηλεκατάρτιση

  21 April, 2021 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
Νέοι αγρότες : Πώς θα γίνει η τηλεκατάρτιση

Οι διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση, εφαρμογή και παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης που θα υλοποιήσει ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.1 «Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Μέτρου Μ01 «Δράσεις μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης» του ΠΑΑ 2014-2020, καθορίστηκαν με σχετική εγκύκλιο.

Η εν λόγω δράση εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα.

Ωφελούμενοι είναι οι δικαιούχοι του Yπομέτρου 6.1 «Ενίσχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς» και του Υπομέτρου 6.3 «Ενίσχυση για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» των οποίων οι Πράξεις έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020.

Το σύστημα τηλεκατάρτισης θα αποτελεί ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που θα εξασφαλίζει:

Είσοδο των χρηστών με το μοναδικό τους κωδικό πρόσβασης και πρόσβασή τους στο σύνολο των ενεργειών και δεδομένων της τηλεκατάρτισης.
Ενοποιημένη παρουσίαση του προγράμματος στους καταρτιζόμενους, η οποία περιλαμβάνει τα μαθήματα , καθώς και τυχόν άλλο υλικό μελέτης, ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, κ.ά.
Εξαγωγή αναφορών συμμετοχής.
Παραμετροποίηση – προσαρμογή των υφιστάμενων ΠΣ (πληροφοριακών συστημάτων) για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας με την διαδικτυακή πλατφόρμα κατάρτισης (η οποία περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών για παραμετροποίηση και προσαρμογή των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού, προκείμενου να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με την Διαδικτυακή Πλατφόρμα Κατάρτισης).

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο – Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού για την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης και για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως κατάρτισης έτσι ώστε:

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο να είναι και διαδραστικό, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, για να θεωρείται πιο πλήρης η παρακολούθηση κατάρτισης μέσω της λήψης ή της απλής ανάγνωσης αναρτημένων ψηφιοποιημένων εγγράφων (Word, PowerPoint, PDF, κ.α.).

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο/υλικό πρέπει να χαρακτηρίζεται από ποικιλία, να προσφέρει δυνατότητες εύκολης πλοήγησης, να δίνει έμφαση στη διασφάλιση της κατανόησης και στην ενεργητική συμμετοχή.

Επιπρόσθετα πρέπει να υποστηρίζει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και να ενισχύει τη διερευνητική και συνεργατική μάθηση.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο/υλικό πρέπει επίσης να συσχετίζεται με τους μαθησιακούς στόχους της κάθε ενότητας και να περιλαμβάνει ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης που παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με το βαθμό κατανόησης και αφομοίωσης των εννοιών του μαθήματος.

Συγκεκριμένα το σύστημα θα διαθέτει δυνατότητα:

ενσωμάτωσης και αναπαραγωγής πολυμεσικού υλικού όπως αρχεία video και αρχεία ήχου, δημιουργίας δοκιμασιών (tests) και εργασιών αξιολόγησης, καθώς και δυνατότητες ανάθεσης, υποβολής, διόρθωσης και βαθμολόγησης αυτών των εργασιών,

Η έκταση των ηλεκτρονικών μαθημάτων θα πρέπει να είναι τέτοια που να συμβαδίζει με τις προβλεπόμενες ώρες διά ζώσης κατάρτισης και να καλύπτει το σύνολο της προβλεπόμενης ύλης.

Η εκπαιδευτική ώρα ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά της ώρας.

Το ημερήσιο ΠΚ ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 22η ώρα της ημέρας.

Επισημαίνεται ότι η χρήση και ενσωμάτωση αρχείων video στα ηλεκτρονικά μαθήματα θα γίνεται για λόγους υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας και παρουσίασης συγκεκριμένων εννοιών και θεμάτων. Συνεπώς η χρήση αρχείων video δεν υποκαθιστά το απαιτούμενο εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ακόμη, τα όποια αρχεία video ενσωματώνονται θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ή τουλάχιστον να φέρουν ελληνικούς υπότιτλους.

Τέλος, η χρήση των recorded webinars, δεν αφορά σε καμία περίπτωση την απλή βιντεοσκόπηση/καταγραφή της διδασκαλίας/εισήγησης σε μια τάξη. Τα videos αυτά, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, πέρα από την εικόνα και τον ήχο του εκάστοτε εκπαιδευτή, πρέπει να εμπεριέχουν και στοιχεία του διδασκόμενου αντικειμένου, τα οποία θα προβάλλονται σε μορφή κειμένου ή/και εικόνας κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής του video. Τα μαθήματα θα πρέπει να ενσωματώνουν φυσική αφήγηση (και όχι μηχανική, τύπου “text to speech”), καθώς και εγγεγραμμένα videos, με τη μορφή recorded webinar, σε συγκεκριμένα σημεία τους. Σε αυτά τα σημεία μπορεί να παρουσιάζονται videos στα οποίο εκπαιδευτής θα διδάσκει και θα εξηγεί επιλεγμένες έννοιες ή αντικείμενα.

Δομή ωρολόγιου εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο κάθε Προγράμματος Κατάρτισης (ΠΚ) αποτελείται από Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος. Το Θεωρητικό μέρος είναι κατ’ ελάχιστο το 60% και κατά μέγιστο το 80% του συνόλου των εκατόν πενήντα (150) ωρών της διάρκειας του ΠΚ και συναρτάται άμεσα με το αντικείμενο της κατάρτισης. Αντιστοίχως, το Πρακτικό μέρος (Πρακτική Άσκηση) είναι κατ’ ελάχιστο το 20% και κατά μέγιστο το 40% του συνόλου των εκατόν πενήντα (150) ωρών της διάρκειας του ΠΚ. Το Θεωρητικό Μέρος θα πρέπει αυστηρά να προηγείται ημερολογιακά της Πρακτικής Άσκησης που σχετίζεται με το επιστημονικό αντικείμενο της θεωρίας.

Για κάθε εκπαιδευτική ενότητα είναι υποχρεωτική η παροχή στους καταρτιζόμενους του απαιτούμενου κατάλληλου και εύχρηστου εκπαιδευτικού υλικού (εγχειρίδια σε ηλεκτρονική μορφή, δακτυλογραφημένες σημειώσεις, απαραίτητα υλικά για πρακτική άσκηση κ.λπ.).

Το πρακτικό μέρος δύναται να περιλαμβάνει τεχνικές όπως η επίδειξη εξ αποστάσεως (π.χ. μέσω video), η συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε ασκήσεις εφαρμογής του θεωρητικού μέρους, η εκπόνηση εργασιών εκ μέρους των καταρτιζομένων με την εποπτεία και καθοδήγηση του εκπαιδευτή, κ.α.

Τόσο για το θεωρητικό όσο και για το πρακτικό μέρος δύναται να χρησιμοποιηθεί ψηφιακό υλικό το οποίο θα αναπτυχθεί από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ειδικά για τους σκοπούς των ΠΚ.

Οι τρεις (3) κύριες κατευθύνσεις του εξειδικευμένου τεχνικού μέρους των Προγραμμάτων Κατάρτισης, είναι:

1) Φυτική Παραγωγή,

2) Ζωική Παραγωγή και

3) Μικτή (Μελισσοκομία).

Τα Προγράμματα Κατάρτισης (ΠΚ) επιλέγονται, ανά θεματική ενότητα, από το Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του. Τα Έντυπα που πρέπει να συνοδεύουν κάθε ΠΚ, αντλούνται από τις συγκεκριμένες επιλογές που είναι διαθέσιμες στο ΠΣ.

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος καταρτιζόμενος σε Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης (ΠΚ) θα πρέπει να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση (η δήλωση δύναται να προσκομιστεί και ηλεκτρονικά) , στην οποία θα αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι α) επιθυμεί να συμμετάσχει σε Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης β) διαθέτει: μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό και πρόσβαση στο διαδίκτυο, γ) ειδοποιήθηκε και ενημερώθηκε για τις υποχρεώσεις του έναντι του Προγράμματος Τηλεκατάρτισης του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, κ.α. Καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει την ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση πριν την υποβολή του ΠΚ στο ΠΣ δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στη λίστα των καταρτιζόμενων και ως εκ τούτου, θα εντάσσονται σε επόμενο ΠΚ.

 

  21 April, 2021 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα