Δήμος Φαιστιού: Επαναληπτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

  07 October, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Δήμος Φαιστιού: Επαναληπτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Σύγκλησης 18ης Επαναληπτικής Τακτικής (δια περιφοράς) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου


Σας προσκαλούμε σε επαναληπτική τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς, την 12-10-2020  ημέρα  
Δευτέρα και από ώρα 09:00 έως 13:00, λόγω μη απαρτίας στη 17η συνεδρίαση της 06-10-2020, 
προκείμενου να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα θέματα τα οποία θα αναφερθούν 
παρακάτω. 
 
Η αναγκαιότητα της δια περιφοράς συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου 
την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής  και ασφάλειας, εντάσσουν το δήμο 
σε καθεστώς  υγειονομικής επιτήρησης, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών 
φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας. 
Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, λόγος που δικαιολογεί 
την απουσία τους. 
 
Σε  εφαρμογή των από 11 Μαρτίου 2020 και 31 Μαρτίου 2020 Πράξεων Νομοθετικού 
Περιεχομένου αναφορικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού  και  τις υπ'αριθμ.πρωτ. 
18318/13-03-2020  και 20930/31-03-2020 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
τη σύγκληση των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα λήψης μέτρων 
αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού, προκρίνεται  η συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου  Φαιστού  να  μην  γίνει  διά ζώσης  αλλά  δια  περιφοράς με τη διαδικασία των 
διατάξεων των άρθρων 67, παρ. 5 1 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184 παρ. 1 του ν. 4635/2019. Στα παρακάτω θέματα της 
συνεδρίασης οι  δημοτικοί  σύμβουλοι  θα  ψηφίσουν  όπως  εάν  ήταν  ψηφοφορία  διά  
ζώσης, με  έγκριση  ή  όχι  επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση  ή  αποχή, με  
μόνη  διαφορά  ότι μπορούν να εκφράσουν την ψήφο τους με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή υπό τις παρούσες 
δύσκολες συνθήκες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα  κίνδυνο υγείας. 
 
1. Με email από προσωπικό τους λογαριασμό, γνωστό στις υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού, 
προς το email του  Δήμου Φαιστού   
γραφείο Προέδρου ΔΣ  mail.: [email protected] 
2. Με  sms από προσωπικό τους κινητό, γνωστό και καταχωρημένο ως τέτοιο  στις υπηρεσίες  
του  Δήμου Φαιστού, προς τα κινητά  του  Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του Γραμματέα 
του Δημοτικού  Συμβουλίου. 
3. Μέσω επιστολής που θα περιλαμβάνει την σαφή τοποθέτηση τους επί των θεμάτων το 
ονοματεπώνυμο τους και υπογραφή τους.  Η επιστολή μπορεί να περιέχει την τοποθέτηση 
και περισσότερων του ενός συμβούλων  και να σταλεί με fax  στον  αριθμό  2892024105 του 
Δήμου Φαιστού.(υπεύθυνες δηλώσεις από δημοτικούς Συμβούλους θα γίνονται δεκτές) 
 
Εισηγητής Δήμαρχος κ. Νικολιδάκης Γρηγόριος 
1.Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ ΔΕΥΑ ΦΑΙΣΤΟΥ  σύμφωνα με την απόφαση 71/2020 Δ.Σ. ΔΕΥΑ 
ΦΑΙΣΤΟΥ. 
2.Ένταξη Δημοτικού Σκοπευτηρίου Ζαρού σε κατηγορία. 
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φανουράκη Στυλιανή 
3.Αποδοχή χρηματοδότησης για τη διαμόρφωση πλατείας ΛΙΣΤΑΡΟΥ - τροποποίηση 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού. 
4.Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 για την προμήθεια ειδών προστασίας από τον 
κορωνοϊό COVID-19. 
5.Τροποποίηση τίτλου κωδικού αριθμού εξόδων 63.7312.0011 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού. 
6.Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 και ενίσχυση του ΚΑΕ εσόδων  1219.0006 & 
εξόδων 15.6041.0001 για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ». 
7.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την μελέτη 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΡΥΘΜΙΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ». 
8.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την ενίσχυση ΚΑΕ 
ασφαλιστικών εισφορών. 
9.Αποδοχή χρηματοδότησης – τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 για το έργο 
«Τσιμεντοστρώσεις στην Τ.Κ. Πηγαϊδακίων». 
10.Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και 
δημιουργία Κ.Α. εξόδων 70.6117.0002 για την υπηρεσία περισυλλογής & μεταφοράς 
αδέσποτων ζώων συντροφιάς. 
11.Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την 
ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων 15.6061 & 35.6061. 
12.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέου ΚΑ 
εξόδων 30.7412.0040 για τη μελέτη «Γέφυρα επί του Γεροποτάμου». 
13.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την αποπεράτωση του 
κτιρίου της τοπικής κοινότητας Σίβα. 
14.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία νέου ΚΑ 
εξόδων 30.7332.0003 για την κατασκευή λιθοδομής στα Βορίζια. 
15.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την μόνωση της στέγης του 
κλειστού γυμναστηρίου Μοιρών. 
16.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την κάλυψη της 
μισθοδοσίας του προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων ΔΗΜΟΥ 
ΦΑΙΣΤΟΥ. 
17.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση των ΚΑ εξόδων 
20.6041 και 20.6054 λόγω COVID-19. 
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντουλάκης Αντώνιος 
18.Αδειοδότηση για την υλοτόμηση δένδρων. 
Η ψηφοφορία δύναται να ξεκινήσει την 12/10/2020 από ώρα 09:00 και θα έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι και ώρα 13:00.  
 
Μετά το πέρας  της ώρας  αυτής  καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψιν. Οι  αποφάσεις  που  
θα  ληφθούν  θα ανακοινωθούν  στο  σώμα  στην  πρώτη συνεδρίαση  μετά  τη λήξη των 
μέτρων αποφυγής του κορωνοϊού.   
Επιπροσθέτως  και προς διευκρίνιση σας για την ομαλή  ολοκλήρωση της διαδικασίας σας 
κάνουμε γνωστά τα παρακάτω: 
      Τόσο οι επικεφαλής όσο και κάθε δημοτικός σύμβουλος έχει την διακριτική ευχέρεια  να 
υποβάλει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο διευκολύνεται τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήματα 
ή και προτάσεις επί των θεμάτων που αναγράφονται στην πρόσκληση. 
 

 

  07 October, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα