Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γόρτυνας

  07 March, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γόρτυνας

Την Τρίτη 10 Μαρτίου


Η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας θα πραγματοποιηθεί 
την Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο Δημαρχείο Γόρτυνας, στους Αγίους Δέκα.  
 
Αναλυτικά   τα   θέματα   της   ημερήσιας   διάταξης:  

1.Έγκριση συνεργασίας άνευ ανταλλάγματος με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση 
και υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής 
εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και 
Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το 
Δήμο Γόρτυνας. 
2.Έγκριση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Λέντας – 
Λούτρα, Δήμου Γόρτυνας» και «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Κρότος – Λούτρα 
από Διασταύρωσης Τρυπητής έως Λούτρα, Δήμου Γόρτυνας», στην υπ΄αριθμ. 
πρωτ. 1820/ 20.11.2019 Πρόσκληση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Α.Ε. 
Ο.Τ.Α., για την υποβολή προτάσεων, για «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (Μέτρο 
8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014 ‘Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 
με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων’ [για παρεμβάσεις δημοσίου 
χαρακτήρα]) – Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου 
(ΜΕΣΑΡΑ) - 63.1 – CLLD.32, στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, με την 
συγχρηματοδότηση του ΕΤΘΑ. 
3.Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις Ενεργειακής 
Αναβάθμισης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Γέργερης Δ.Ε. Ρούβα για τη 
μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος » στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κρήτη», στον άξονα προτεραιότητας: 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη 
με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
 
 
κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» με τίτλο: «Δράση 4.c.3: Παρεμβάσεις 
Εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια». 
4.Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων 
κατά της υπ' αρ. 95/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών (Δήμος 
Γόρτυνας κατά Μπετόν Μεσσάρας). 
5.Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων 
κατά της υπ' αρ. 1972/2018 απόφασης του Γ' Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου (ΟΤΕ κατά Δήμου Γόρτυνας). 
6.Ανάθεση σε δικηγόρο σύνταξης γνωμοδότησης για άσκηση ή μη ένδικων μέσων 
κατά της υπ' αρ. 1973/2018 απόφασης του Γ' Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Ηρακλείου (ΟΤΕ κατά Δήμου Γόρτυνας). 
7.Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου Χανίων για την υποστήριξή του στα πλαίσια αγωγής του Δ. Π.- Δ. 
κατά του Δήμου Γόρτυνας. 
8.Χρέωση της με αριθμό παροχής 5 54751159-02-1, που ηλεκτροδοτεί το ΚΑΠΗ 
ΔΗΜΟΥ ΡΟΥΒΑ, στον Δήμο. 
9.Εκμίσθωση του ακινήτου στην παραλία οικισμού Λέντα Τ.Κ.Μιαμούς Δ.Ε. 
Γόρτυνας. 
10.Έγκριση συνεργασίας του δήμου με την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς 
και ορισμός εκπροσώπου και παροχή εξουσιοδότησης για τη διαχείριση των 
τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Γόρτυνας. 
11.Αγορά ακινήτου με σκοπό την διαπλάτυνση δημοτικού δρόμου εντός οικισμού 
Χουστουλιανών. 
12.Ανάκληση παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου-πρώην κοινοτικό κατάστημα 
Σοκαρά. 
13.Αγορά ακινήτων με σκοπό την κατασκευή του έργου «Λιμνοδεξαμενή Στερνών 
(κούτελα) Δημοτικής Ενότητας Κόφινα. 
14.Έγκριση και Ψήφιση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2019. 
 

 

  07 March, 2020 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ